การติดตั้ง Apache และ PHP 5.5 บน CentOS 6.5

การติดตั้ง Apache และ PHP 5.5 บน CentOS 6.5

การติดตั้ง Apache และ PHP 5.5 บน CentOS 6.5

เนื่องจากใน CentOS 6.5 มี PHP เวอร์ชันล่าสุดคือ 5.3 หากเราต้องการใช้ PHP 5.5 จึงจำเป็นต้องอาศัยการลง repo เพิ่มเติม ในที่นี้ก็คือ Remi

 1. Login ด้วย root user หรือ su เป็น root
 2. ก่อนจะติดตั้ง Remi ต้องติดตั้ง EPEL repository เสียก่อน
  32 Bit:

  rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

  64 Bit:

  rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
 3. ติดตั้ง Remi repository
  rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
 4. ติดตั้ง Apache และ PHP 5.5
  yum --enablerepo=remi,remi-php55 install httpd php php-common
 5. รัน Apache
  service httpd start

  หรือ

  /etc/init.d/httpd start
 6. เปิด port 80 สำหรับ Apache ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysconfig/iptables
  vi /etc/sysconfig/iptables
 7. เพิ่ม INPUT rule
  -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 8. Restart Firewall
  service iptables restart

  หรือ

  /etc/init.d/iptables restart
 9. ทดสอบเรียกหน้าเว็บ
  apache-testpage
 10. ทดสอบสร้างไฟล์ php
  vi /var/www/html/phpinfo.php

  โค้ดในไฟล์ phpinfo.php

  <?php
  phpinfo();
  ?>
 11. ทดสอบเรียกไฟล์ php
  php-testpage
 12. หากต้องการให้ Apache ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง ให้ใช้คำสั่งนี้
  chkconfig --levels 235 httpd on

ความคิดเห็น